Zasady organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum

Inne informacje

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

  • Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
  • Zapewnienie dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, uczestniczącej w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


W przypadku, gdy dowożenie ucznia i opieka jest zapewniona przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia.


Rodzice, chcący otrzymać zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego powinni złożyć następujące dokumenty:
-wniosek,
-aktualne zaświadczenie ze szkoły,
-aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
-aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Radziejowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia  wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 493
13 grudnia 2016 12:18 (Jarosław Sumiński) - Dodanie załącznika.
13 grudnia 2016 12:17 (Jarosław Sumiński) - Utworzenie sprawy.