Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,...

DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ – WAŻNE INFORMACJE

W związku z pojawiającymi się wśród Rodziców wątpliwościami, co do charakteru dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice, niniejszym informujemy iż organizacja dowozów odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, według norm zapisanych głównie w ustawach i rozporządzeniach...

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE INFORMUJE O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA:GMINNEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH

ul. Kubickiego 6 96-325 Radziejowice Szczegóły dotyczące ogłoszenia w załączniku Aplikacje można składać do dnia 26 maja 2017r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na podstawie art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60), Wójt Gminy Radziejowice niniejszym podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia...