Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji Do publicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zmiany 2019

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Podstawa prawna:1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.),2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.),3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974...

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,...

DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ – WAŻNE INFORMACJE

W związku z pojawiającymi się wśród Rodziców wątpliwościami, co do charakteru dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice, niniejszym informujemy iż organizacja dowozów odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, według norm zapisanych głównie w ustawach i rozporządzeniach...